Fără categorie

Discursul din cadrul Teambuilding-ului VP Holding din Bulgaria, mai 2013

By 28 octombrie 2013februarie 24th, 2021No Comments

Scopul acestei reuniuni este acela de a înțelege conceptul de TeMS (TEAMS) și de a organiza angajații pe echipe mai mari și mai mici. În prezent există oameni în companie care știu să lucreze în echipă și oameni care nu știu, unii care au abilități de conducător și alții care nu au, însă au capacitatea de a se lăsa conduși. Cu toții trebuie să învățăm lucruri comune, să ajungem la un limbaj comun. Dacă aș spune acum să ne adunăm așa cum eram adunați pe echipe, în cât timp am fi în stare să ne adunăm? Fiecare lider trebuie să fie capabil să facă acest lucru în cel mai scurt timp posibil!

Trebuie să învățăm cu toții să fim VP Holding, să ne prezentăm în fața beneficiarilor ca echipă, nu doar individual deoarece orice beneficiar mare știe că cel mai greu lucru de găsit în piață este echipa. La momentul de față, valoarea VP Holding este dată de valoarea echipei mari sau a echipelor mai mici pe care am reușit să le formăm de-a lungul timpului. Cu alte cuvinte, dacă în acest moment ar dispărea toți oamenii din VP Holding, VP Holding nu ar mai exista! Astfel, învățând să fim mai buni, mai organizați, mai structurați valoarea noastră ar crește devenind cei mai buni din piață.

Fiecare dintre voi, luat individual este foarte bun. De aceea lucrați în cadrul VP Holding. Rateurile pe care le dăm se datorează faptului că nu știm să ne organizăm ca echipă și nu știm să comunicăm eficient intra și inter grup. Reușim să pierdem direcția, esențialul, din lipsă de obediență față de lider sau poate datorită faptului că liderul nu reușește să transmită suficient de clar informația. De aceea este bine și eficient ca la orice prezentare să mergeți pregătiți, cu un plan de acțiune structurat, gândit, discutat în prealabil cu echipa și nu în ultimul rând înțeles. De exemplu, ceea ce vă spun acum sunt ideile pe care eu mi le-am notat după ce le-am discutat cu echipa care coordonează TiMS, deci nu este rezultatul meu, ci rezultatul unei echipe.

Ca atare, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le învățăm:
• Atunci când este muncă, este seriozitate, dar și voie bună; atunci când este distracție este voie bună, dar și implicare.(Jocul- întrecerea la bere)
• Să tragem cu toții într-o direcție, acționând la unison;
• Să eliminăm persoane din echipă pentru a merge mai departe, cu scopul de a face echipa mai suplă și poate mai rapidă. (Jocul- întrecerea la sfoară)
• Să legăm acțiunile, să transmitem ștafeta fără a pierde timp sau informație pe drum. (Jocul- ștafeta actuală)
• Să predăm livrabilele, conștientizând că sunt rezultatul întregii echipe, chiar dacă uneori par a fi atinse individual.
• Să lucrăm sub stres, să învățăm că doar o foarte bună coordonare și comunicare ne poate aduce rezultatele așteptate. (Jocul- Dezamorsează bomba)
• Să apreciem și să exprimăm talentele. (Jocul- Karaoke)
• Să fim ingenioși. (Jocul -surpriză)
• Să respectăm planurile și să atingem rezultate tangibile în ciuda materialelor greu de utilizat. (Jocul –Castelele de nisip)
• Să ne sincronizăm, să ne lăsăm conduși, să conducem și să transmitem informația coechipierului. (Jocul – Trenulețul)
• Să comunicăm bine și eficient noi între noi pentru a putea face același lucru și cu beneficiarii. Să conștientizăm că doar împreună și nu separat putem atinge interesele companiei. Doresc ca Team Management System să nu rămână doar un concept, ci să devină o stare de spirit!

Și nu în ultimul rând, să învățăm să facem echipă cu cel de lângă noi; să învățăm să avem încredere!
Singurul mod în care poți să nu muncești nici măcar o zi din viața ta este să îți placă ceea ce faci. Totul va fi o joacă, distracție și voie bună! Să înceapă jocul!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VP HOLDING’s President Team-building speech

The purpose of this reunion is to understand the TeMS concept and to organize the employees in larger or smaller teams. At the moment there are people in the company that know how to work in teams and people that don’t, people that have an aptitude for leadership and others that don’t- instead they are good followers. We all have to learn things and to develop a common language. If I say ‘gather now in teams as we were earlier’ – how fast will we be? Every team leader should be able to do this as fast as possible!

Each and every one of us has to learn how to be VP Holding; we have to learn to represent ourselves as a team in front of the clients and not only as individuals because every important client knows that the hardest thing to find on the market is a team. At the moment, VP Holding’s value is given by the value of the team, small or large, that we’ve managed to create in time. In other words, VP Holding would no longer exist without its members. This way, learning to be more efficient and organized, our value would increase helping us become the best on the market.
Each and every one of you is very good – that’s why you are working here. The failures we experience are due to the fact that we don’t know how to organize our team very well and we don’t know how to communicate efficiently in group and between them. We manage to lose our direction and to miss the point because our lack of obedience to the leader or maybe because the leader’s lack of expressing and transmitting the information clear enough. That’s why is good and efficient to be well prepared for every meeting to map out a course of action that had been discussed previously with the entire team and of course understood. For example, everything I am telling you know are ideas that I wrote down during the discussions with the TeMS members; so this is not my work, but my team’s.

As such, there are many things that we must learn:
• When we work we have to be serious, but still jovial; when we have fun we must be cheerful, but still involved. (Game – The beer contest)
• To pull together in the same direction; to cut out people from the team in order to advance faster. (Game – The rope contest)
• To insert actions, to give away the relay without losing time or information on the way. (Game – Relay race)
• To hand in the deliverable being aware of the result as a team work even though sometimes we might have the impression as being an individual’s.
• To work under pressure; to learn that only a very good timing, coordination and communication will bring us the desired results. (Game – Defuse the bomb)
• To appreciate and to express talents. (Game – Karaoke)
• To be inventive. (Game – Surprise)
• To respect the planning and to reach tangible results in spite of the materials hard to use.
• To synchronize to one another, to let ourselves lead, to lead and to give away the information to our co-worker. (Game – The train)
• To communicate efficiently between us in order to communicate the same with our clients. To be aware of the fact that only together we can reach the company’s target and not as individuals. I wish that TeMS will not only be a concept, but a state of mind.

Last, but not least, to learn to make a team with the one next to us; to learn to trust. The only way you don’t get to work not even for one day is to love what you do. Everything will be fun, a game and cheerfulness. Let the game begin!

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil