Fără categorie

Comunicat de presa – VP Holding decide structurarea produselor și serviciilor sub 10 linii de business

By 27 iunie 2013februarie 24th, 2021No Comments

27 iunie 2013

VP Holding a decis structurarea produselor și serviciilor sub 10 linii de business: dezvoltare afaceri,
design & engineering, project management, certificări iso, dezvoltare aplicații software, accesare
fonduri nerambursabile, construcții, media & marketing, administrare afaceri și recrutare de
personal.
“Astăzi VP Holding poate asigura suport companiilor oferind peste 130 de servicii și produse, din
peste 30 de domenii, pe care am decis să le organizăm sub 10 linii de business. Transformarea a
intervenit din dorința de a comunica facil cu toți clienții companiei și a ne asigura că serviciile noastre
sunt cunoscute și contractate de către clienți. Activitatea VPH este reorganizată funcțional pe 4
grupuri de companii care gestionează capabilități din cele 10 linii de business și care supervizează
fiecare câte un domeniu complex de activitate” afirmă Virgil Profeanu, președinte VPH.

Prioritatea companiei rămâne orientarea pe client, oferirea celor mai performante servicii și
asigurarea unor experiențe de business de valoare, dar pentru a realiza această acțiune este necesar
ca serviciile să fie fluide, adaptate, să existe o percepție reală asupra capacității și valorii corelată cu
investițiile. “Clienții trebuie să înțeleagă foarte facil beneficiile serviciului, să se asigure că avantajele
sunt adresate pentru nevoile lor și caracteristicile serviciilor să fie transparente. Clienții cumpără
servicii doar atunci când le înțeleg. În această direcție sprijinim clienții oferindu-le un pachet dedicat
pe linie de business pentru nevoile lor – dacă luăm ca exemplu linia de business dezvoltare aplicații
software, VP Holding are capacitatea de a dezvolta aplicații și soluții software integrate și
personalizate pe nevoile și cerințele specifice ale companiilor, oricât de avansate și în orice domeniu
(portal internet, e-commerce, managementul documentelor, business intelligence, monitorizare
documente și resurse), acoperind astfel tot ciclul de dezvoltare a unei aplicații software, de la analiză
business, la implementare, mentenanță și suport tehnic post lansare. Aceeași situație se aplică pentru
fiecare din cele 10 linii de business pe care le oferim – poziționând VPH ca un furnizor one stop shop
ce oferă un serviciu integrat pornind cu partea de analiză, concept, execuție și completînd cu partea
de implementare și suport post lansare”, oferă informații suplimentare Virgil Profeanu.

Feedback-ul pozitiv al clienților este măsura acțiunilor valoroase ale fiecărei companii, iar VP Holding
își asumă depunerea eforturilor susținute pentru a satisface necesitățile clienților prin continua
adaptare la trenduri care implică transformarea și adaptarea serviciilor și produselor.

Despre VP Holding
VP Holding este un dezvoltator de afaceri și integrator de servicii, ce activează pe piața din România
din anul 2000. Activitatea VP Holding este concentrată în 10 linii de business: project management,
engineering, accesare fonduri nerambursabile, dezvoltarea de aplicații software, certificare sisteme
de management, construcții, media&marketing, administrare de afaceri și recrutare de personal.
În cifre, VP Holding reprezintă:
o 130 servicii și produse puse la dispoziția clienților prin cele 3 locații naționale și internaționale
o 4 grupuri de firme care supervizează activitatea a 36 de departamente și a peste 200 de
angajați și colaboratori.

_________________________________________________________________________

 

VP Holding decided to organize its products and services under 10 lines of business: business
development, design & engineering, project management, ISO certification, software development,
accessing grants, construction, media & marketing, business administration and recruitment.
“Today VP Holding can provide support for companies by offering more than 130 products and
services in over 30 areas, which we decided to organize under 10 lines of business. The
transformation intervened from the desire to easily communicate with all the company’s customers
and to ensure that our services are known and contracted by the customers. VPH’s activity is
functionally reorganized in 4 groups of companies that manage capabilities of the 10 lines of business
and each one overseas a complex area of activity.” says Virgil Profeanu, VPH’s President.

The company’s priority remains customer orientation, offering the most advanced services and
providing valuable business experiences, but to achieve this action it is necessary to have fluid and
adapted services, to exist a real perception of the ability and the value correlated with the
investments.
“Customers should easily understand the benefits of the service; they should ensure that their needs
are satisfied by the advantages and that the features of the services are transparent. Customers buy
services only when they understand them. In this respect we support customers by offering them a
dedicated package by business line for their needs – if we take for example the software development
business line, VP Holding has the ability to develop applications and integrated software solutions
customized to the needs and requirements of companies, however advanced are they and in any
particular field (internet portal, e-commerce, document management, business intelligence,
monitoring documents and resources), covering thus the complete cycle of software development,
from business analysis to implementation, maintenance and support post launch. The same concept
applies to each of the 10 business lines that we offer – positioning VPH as a one stop shop integrated
service provider, starting with the analysis, planning, implementation and continuing with the
implementation and post launch support”, Virgil Profeanu provides additional information.

The positive feedback of our customers is the actions measurement of each company’s outstanding
shares and assumes the sustained efforts to meet the customer needs by continually adapting to
trends involving the transformation and adaptation of products and services.

About VP Holding
VP Holding is a business developer and services integrator (all in one) that operates on the market of
Romania since 2000. VP Holding activity is concentrated in 10 business lines: project management,
engineering, accessing grants, software development, management system certification,
constructions, media&marketing, business administration and staff recruitment.
In figures, VP Holding represents:
o 130 products and services available to customers through the 3 national and international
branches
o 4 groups of firms which oversee the activity of 36 departments and more than 200
employees and collaborators.

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil