Fără categorie

Inspiratia in business

By 21 noiembrie 2013februarie 24th, 2021No Comments

Acum 13 acum, am ales 25 de proverbe românești și 25 de proverbe latine din care mi-am extras principii de management pe care le-am aplicat constant în VP Holding. Am ales să aplic rațional principiile extrase și să le transform în linii directoare pentru un business sustenabil, cum este astăzi VP Holding.
Proverbele definesc baza identității și culturii corporatiste a VP Holding, formează elemente permanente în abordarea şi acţiunile companiei.

Voi incepe detalierea cu un proverb care sintetizează importanța diagnosticării corecte și a identificării soluțiilor performante. Pe parcursul scrierilor mele voi completa cu alte proverbe.

BENE DIAGNOSCITUR, BENE CURATUR
(Cine pune un diagnostic bun, vindecă bine; Bine diagnostichezi, bine vindeci)

DICTIONAR
DIAGNÓSTIC s.n. 1. Determinare precisă a unei boli după manifestările pe care le prezintă; diagnoză. (Fig.) Previziune, ipoteză trasă din anumite semne. 2. (Cib.) Metodă de depistare şi eventual de corijare fie a erorilor într-un program, fie efectul slăbiciunilor în circuitul unui ordinator.VINDECÁ, víndec, vb. I. 1. Refl. şi tranz. A scăpa sau a face pe cineva să scape de o boală, a (se) face sănătos; a (se) însănătoşi, a (se) tămădui, a (se) lecui. Refl. Spec. (Despre răni, tăieturi etc.) A se închide, a se cicatriza. 2. Tranz. Fig. A face să dispară, să înceteze o suferinţă morală, o supărare, un dor etc.

SENSURI
Întrucât proverbul nu face referire strictă la medic (medicul care pune diagnostic bun, vindecă bine) ne permitem să extindem proverbul şi în afara graniţelor medicinii. În sensul aplicabilităţii lui in Management, proverbul poate fi privit din perspectiva manager – angajaţi şi din perspectiva clienţi – companie.

Din perspectiva manager – angajaţi, acest principiu devine mijloc de selecţie şi clasificare a capacităţilor unui angajat şi chiar a managerului:
• cel ce găseşte soluţii eficiente la o problemă va avea capacitatea să o rezolve corect. Soluţiile la o problemă nu le găseşte neapărat cel mai bine antrenat sau pregătit dintre angajaţi, ci acela care are mintea mai deschisă şi care obişnuieşte să vadă lucrurile interdisciplinar, adică acela care e obişnuit să facă scenarii şi să vadă evoluţia în timp a derulării filmului. Comparaţia cu un bun jucător de şah nu este deplasată, deoarece la elaborarea soluţiei el a luat în calcul multe variabile şi a stabilit corelaţii între ele şi deci a vizualizat mintal desfăşurarea în timp a procesului. Acel angajat este cel mai în măsură să rezolve problema.
Din perspectiva clienţi – companie, acest principiu devine metoda de atragere a clienţilor, venind cu soluţii eficiente şi simple pentru necesitatea clientului, compania poziționându-se ca un partener viabil.

PRINCIPII GENERALE
Managerul selectează atent soluţiile în cadrul companiei, bazându-se pe cei mai buni specialiști.

PRINCIPII EXECUTIVE
Specialiștii vor furniza soluții bazate pe o diagnosticare și interpretare corectă a evenimentelor, situațiilor și
sarcinilor primite, cu susținerea managerului care se asigură că aceștia beneficiază de informare completă.

CONCLUZIE
Compania trebuie să tindă spre găsirea celor mai performante şi eficiente soluţii pentru toți clienții.

____________________________________________________________________________________________

Inspiration in business

 

13 years ago, I chose 25 Romanian proverbs and 25 Latin proverbs from which I drew out management principles that I have been applying ever since at VP Holding. I chose to rationally put into practice the resulting principles and to turn them into guidelines for the sustainable business that VP Holding is today.

The proverbs define the basis of our corporate culture and identity and they set up permanent elements in our approach and actions. I will detail a proverb summarizing the importance of accurate diagnosis and of identifying competitive solutions. I will gradually add more proverbs on my next blog entries.

BENE DIAGNOSCITUR, BENE CURATUR
(Well diagnosed – well cured)

DICTIONARY

DIAGNOSTIC s.n. 1. Accurate determination of disease taking into account the symptoms; diagnosis. (Fig.) Forecast ; hypothesis resulting from certain signs. 2. (Cyb.) Method for detection and possible correction of the errors in a program or of weak points effect in a computer circuit.

CURE, cure, vb. I. 1. Refl. and trans. To make someone get rid of a disease or get better, to recover, to heal. Refl. Spec. (About wounds, cuts, so on.) to cicatrize. 2. Trans. Fig. To make disappear, to end emotional suffering, sadness, yearning and so on.

SIGNIFICANCE
As the proverb does not strictly refer to doctors (the doctor who puts a good diagnostic heals well) we might as well extend the proverb beyond medicine. In terms of Management applicability, the proverb can be construed from the manager – employees perspective and from clients – company perspective.

From the manager – employees perspective, this principle becomes a means of selecting and classifying the abilities of employees and even managers:

• The one who identifies effective solutions to a problem will be able to solve it properly. The solution is not necessarily found by the best trained or most competent of the employees, but the one who is more open-minded and normally has an interdisciplinary overview on matters, namely the one who is able to make scenarios and foresee the evolution in time of such scenarios. The comparison with a good chess player is not far-fetched, since he took into account many variables and established correlations between them before identifying the solution, and therefore he mentally visualized the development in time of the process. That employee is best suited to solve the problem.

From the clients – company perspective, this principle becomes the method of winning clients by coming up with effective and simple solutions to meet their requirements, the company acting as a reliable partner.

 

GENERAL PRINCIPLES

The manager carefully selects the solutions within the company, relying on the most competent professionals.

 

EXECUTIVE PRINCIPLES

The professionals will provide solutions based on accurate diagnosis and interpretation of facts, situations and tasks assigned, benefitting from the support of the manager who ensures that they receive all the necessary information.

 

CONCLUSION

The company should aim to identify the most efficient and competitive solutions for all clients.

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil