Fără categorie

How to lead (to command)

By 15 aprilie 2014februarie 24th, 2021No Comments

Pentru a conduce (to command, to lead), trebuie să ai pe cine să conduci sau ce să conduci, și trebuie să ai și instrumente. Dacă ești într-o mașină fără frână și volan, nu poți să conduci. După ce ai văzut că le ai și ai înțeles cum să le acționezi, lansezi comenzi. Condusul se realizează prin comenzi. Faptul că mergi pe drum și vezi un indicator “Obligatoriu la dreapta” și tu nu dai comanda către volan – la dreapta, ești doar unul care a văzut un indicator și a lovit în gard.

Asta înseamnă nu că ai condus, ci că te-ai lăsat condus de mașină. Mașina a mers înainte, iar tu ai dat-o în gard.

Acum exemplific situația cu un caz concret specific pentru project management – într-un șantier, beneficiarul a dat declarații notariale vecinilor, asumându-și obligații în raport cu aceștia. Beneficiarul a transferat printr-un acord către constructor toate aceste obligații în cadrul contractului de bază. Iar beneficiarul a spus: „te rog, domnule constructor, să te angajezi că vei respecta toate aceste condiții pe care eu mi le-am asumat față de vecini!”. În acel moment, acea asumare de responsabilități devine contract pentru constructor. Devenind contract, sunt acțiuni de planificat, alocare de bugete și partea de execuție.

Astfel, un indicator care era pur și simplu pe marginea drumului și indica “Obligatoriu la dreapta”, a devenit un plan de măsuri aplicabil, coerent care nu încarcă și nu încurcă cu nimic vechiul plan. Dacă nu veți proceda de această manieră, nu veți putea niciodată să evitați gardul. Fără a trage dreapta de volan veți da cu mașina în gard.

Trebuie să aveți întotdeauna capacitatea, când plecați la un drum, să citiți toate semnele de circulație, adică toate documentele care au legătură cu acea execuție, cu acea derulare și să le transformați în livrabile, să cereți alocare financiară pentru ele, să le planificați, să puneți responsabili, să le monitorizați, să le executați.

Iată că “a conduce” nu este ceva pasiv, ci este ceva activ.

După o înțelegere a traseului, a conduce înseamnă să acționezi prin instrumente, prin instrumente de condus. Am exemplificat cu mașina pentru că este foarte simplu de înțeles. Instrumentele de condus ale unei mașini sunt: accelerația, frâna și volanul. Restul sunt auxiliare: schimbătorul de viteze, semnalizatorul, acestea sunt precum este SSM-ul, îți trebuie semnalizator, îți trebuie SSM. Iei amendă dacă nu semnalizezi, dar tot conduci, adică nu dai cu mașina în gard. Deci, îți trebuie frână, îți trebuie accelerație și îți trebuie volan ca să poți conduce.

În management, leaderul are la dispoziție ordine scrise, dispoziții; are la dispoziția lui atât frâna cât și accelerația – STOP și START; are la dispoziție bani, buget – adică benzină – cu care să își alimenteze mașina.

 

A conduce înseamnă a influența, a fi activ, a utiliza instrumentele la îndemână și a atinge obiective.

_____________________________________________________________

How to lead (to command)

 

In order to lead, you need to have people whom to lead or things to coordinate; and you also need to have the right tools. If you are in a car without a wheel and without a brake, you can’t drive. After you  became aware of the fact  that you have  the tools and you  have understood how to use them, you can launch commands.

Driving is based on commands.  the fact that  you drive on the road and see a “Turn right” sign-post and you do not  send the command to  your wheel to turn  right, you are just someone who saw a sign-post and then hit a fence.

That doesn’t mean you drove, but that you  let yourself be driven by the car. The car rolled on and you stopped it into the fence.

               Here is an actual Project Management example for the above situation. For a building site, the Client had provided notary public certified statements to his neighbours, taking responsibility to fulfill his obligations in connection with them. The Client assigned all such obligations to the Contractor under their Master Agreement. And the Client said: “Dear contractor, please take responsibility to fulfill all the conditions I committed to fulfill in relation to my neighbours!”

At that moment, taking such responsibility becomes an agreement provision for the contractor. As the contractor is bound by agreement, he has to plan actions, assign budgets and coordinate works.

This way, a simple sign-post on one side of the road  indicating “Turn to right” became an applicable coherent action plan, which is neither overloading nor interfering with your initial plan in any way. If you do not get things done  this way, you will never be able to avoid the fence.  Without turning right on the wheel you will hit the fence.

You always must have the ability, when on the road, to read all the sign-posts meaning all the documents regarding the project turning them in deliverables, to request financial resources, to plan, to name responsibles, to keep track of it and to execute.

              To conclude – “leading” is not passive, but active.

 After understanding the route, leading (in Romanian driving) means taking action using instruments, leading instruments. I have used the Driving example because is easy to understand. The driving instruments/tools of a car are acceleration, brake and wheel. The rest are auxiliary: gearstick, turn signal – are like SSM. You need the turn signal as you need SSM. No turning the signal on makes you pay a fine. But you are still able to drive. You don’t hit the fence. So, you need a break, an acceleration and a wheel in order to drive.

As for Management, the leader is provided with written orders and instructions; he can use both the brake and the acceleration – to STOP and to START; he is  provided with money, budgets –  the fuel – to  fuel his car.

Leading means influencing e, being active, using the available tools  and reaching objectives.

Profeanu Virgil

Author Profeanu Virgil

More posts by Profeanu Virgil